Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er De Studerendes Vandreklub og dens hjemsted er København.

Formål

§ 2. Foreningen vil støtte friluftsaktiviteter og arbejde for at medlemmer kan komme ud og opleve natur og socialt samvær med ligesindede. Dette søges gennemført ved at arrangere friluftsture for medlemmer til en overkommelig pris, ved at arrangere kurser, træningsture og andre aktiviteter af interesse for friluftsinteresserede, såsom klubmøder, hvor man kan udveksle erfaringer.
Foreningen er åben for medlemmer af enhver overbevisning, men selv repræsenterer den ingen bestemt politisk eller religiøs retning. Arrangementer med politisk eller religiøs målsætning kan derfor ikke foregå i foreningen.

Medlemskab og kontingent

§ 3. Som medlemmer optages alle personer med interesse i foreningens formål. Optagelse er ikke begrænset til studerende ved en videregående uddannelse. I henhold til foreningens målgruppe optages ikke-studerende imidlertid kun, såfremt de ved indmeldelsestidspunktet endnu ikke er fyldt 36 år. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde hvor optagelse nægtes, kan spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, såfremt den pågældende ønsker det.
Bestyrelsen kan ekskludere et menigt medlem af De Studerendes Vandreklub, hvis dette medlem med sin opførsel eller handling har forøvet skadelig eller æreskrænkende virksomhed overfor klubben, dens arrangementer eller dens medlemmer, eller ved groft brud på vedtægterne.

§ 4. Bestyrelsen fastlægger størrelsen af det årlige kontingent. Kontingentets størrelse skal være i rimeligt forhold til en studerendes økonomi, og må højst stige med 100% om året. Kontingentet betales ved indmeldelsen for det indeværende regnskabsår og derefter årligt senest den 31. december for det følgende regnskabsår. I det tilfælde, at kontingentet, efter en rykker, ikke indbetales til foreningen, ophæves medlemskabet, men dette kan genoprettes efter betalingen af kontingentet.

Bestyrelse

§ 5. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, herunder en formand. Bestyrelsen vælges ved almindeligt flertal på en generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen. Medlemmerne kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Protokolføreren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af vedkommende sammen med formanden eller den fungerende formand.
Hvis et bestyrelsesmedlem eller revisoren går af i utide, så kan et flertal i den resterende bestyrelse udpege et nyt bestyrelsesmedlem eller en ny revisor, der sidder indtil den næste generalforsamling, hvor der skal udpeges et nyt bestyrelsesmedlem eller en ny revisor.

Regnskab og revision

§ 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor valgt uden for bestyrelsen. Revisoren vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut i foreningens navn.

Generalforsamling

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 8. Den årlige generalforsamling afholdes senest i uge 10.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 1/4 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde senest til månedsdagen efter bestyrelsens modtagelse af begæringen.
Generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse enten i foreningens medlemsblad eller i en af foreningen udsendt elektronisk meddelelse til medlemmerne. Indkaldelse skal ske med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

§ 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af det fremlagte regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand for et år.
  2. Valg af yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer for et år.
  3. Valg af 2 suppleanter.
  4. Valg af en revisor.
 6. Eventuelt.

Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.
Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen. Dagsordenen og det reviderede regnskab skal mindst 8 dage før generalforsamlingen være tilgængelige for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde. Afstemning ved valg af bestyrelsen sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

§ 10. Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende foreningsmedlemmer på generalforsamlingen stemmer for. Andre beslutninger træffes ved almindeligt flertal af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsens konstituering og tegningsret.

§ 11. Bestyrelsen vælger efter hver generalforsamling af sin midte, næstformand, kasserer og sekretær. Et flertal af bestyrelsen tegner foreningen. Ved optagelse af lån, indgåelse af lejekontrakt eller køb af fast ejendom eller lignende bebyrdende retsakter, kræves at alle 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen. Bestyrelsen kan ved tilførsel til protokollen meddele kassereren eller i dennes fravær formanden, fornøden fuldmagt til udstedelse af checks for at betale indgåede forpligtelser samt til at modtage indbetalinger og i det hele varetage kassererforretningerne på sædvanlig og forsvarlig måde.

Opløsning

§ 12. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for opløsningen.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Ved en eventuel opløsning tilfalder en eventuel formue Københavns Universitets Almene Fond.

København, den 12. december 1995;
senest ændret i København, den 27. marts 2001